Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio
Destacados

Conectados
151 visitantes
Total dende 21-12-05: 46122590 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

TECNICO DE TELEENSINO
Referencia: Tec-teleensino
     E-mail
Convoca: S.A.X CESGA
PROCESO REMATADO

Documentos: Oferta completa(.pdf) | Admitidos-excluidos provisional(.pdf) | Admitidos-excluidos definitivo(.pdf) | Resolución(.pdf)
Descrición: Xestionar, controlar e soportar técnicamente os proxectos do departamento de teleensino para conseguir o mellor nivel de cumprimento en calidade, custo e tempo
Ofrécese: Contratación laboral por tempo indefinido

Requírese:

Requisitos mínimos xerales:

 • Ter nacionalidade dun país membro da Unión Europea, ou nacional dalgún Estado, ao que en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, lle sexa de aplicación a libre circulación de traballadores.
  Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade o cónxuxe dos españois, dos nacionais dalgún dos demais estados membros da Unión Europea, cando así o prevexa o correspondente tratado, e dos nacionais dalgún Estado ao que, en virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por España, lle sexa de aplicación a libre circulación de traballadores, sempre que non estean separados de dereito, así como os seus descendentes e os do seu cónxuxe, menores de vinte e un anos ou maiores da dita idade que vivan ás súas expensas.
  Así mesmo, poderán participar os que, non estando incluídos nos parágrafos anteriores, se atopen en España en situación de legalidade, sendo titulares dun documento que os habilite a residir e a poder acceder sen limitacións ao mercado laboral. En consecuencia poderán participar os que se atopen en situación de residencia temporal, os que se atopen en situación de residencia permanente, os que se atopen en situación para residir e traballar, así como os refuxiados.
 • Ser maior de 18 anos e non exceder da idade de xubilación forzosa.
 • Capacidade: non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións.
 • Habilitación: non estar separado do servizo de ningunha Administración pública en virtude de expediente disciplinario nin encontrarse inhabilitado por sentenza firme para o exercicio de funcións públicas. Os aspirantes que non teñan a nacionalidade española deberán acreditar, igualmente, non estar sometidos a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o acceso á función pública.

Estes requisitos deberán posuírse antes do remate do prazo de presentación de solicitudes e manterse ata o momento de toma de posesión da praza resultante deste proceso selectivo.


Requisitos mínimos específicos para o posto:

 • Titulación:
  Licenciado en pedagoxía ou psicopedagoxía.
  No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán estar en posesión da credencial que acredite a súa homologación na data de remate do prazo de presentación de solicitudes.
 • Experiencia:
  Experiencia de a lo menos 3 anos en xestión de proxectos de I+D en teleensino.
  Experiencia no deseño e xestión de aulas de teleformación.
  Experiencia en edición web
 • Idiomas:
  - Dominio de galego e castelán.
  - Inglés: lido, escrito e falado a nivel técnico.
 • Dispoñibilidade para viaxes estatais e ao extranxeiro.

Estes requisitos deberán posuírse antes do remate do prazo de presentación de solicitudes e manterse ata o momento de toma de posesión da praza resultante deste proceso selectivo.


Valórase: Valoración do currículum segundo aparece no Anexo II ( Oferta completa .pdf )

Presentación de C.V.:
Interesados enviar C.V. e a documentación solicitada nas bases publicadas para este posto, indicando referencia, antes das 14:00 horas do 21-05-2007
 • Email: emprego@cesga.es
 • Avenida de Vigo, s/n (Campus Sur) 15705 Santiago de Compostela
 
Actualizado ( 30.08.2007 )
Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA