Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Cesga » Lei de Transparencia
Highlights

Users Online
1420 guests online
Total since 21-12-05: 69490328 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

Lei de Transparencia PDF E-mail

FUNDACIÓN CESGA

INFORMACIÓN RELATIVA ÁS RETRIBUCIÓNS DAS PERSOAS INCLUÍDAS NO ÁMBITO DE APLICACIÓN DA LEI 4/2006, DO 30 DE XUÑO, DE TRANSPARENCIA E BOAS PRÁCTICAS NA ADMINISTRACIÓN GALEGA EN CÓMPUTO ANUAL 2011.

CARGO TITULAR Soldo bruto anual Complemento persoal* Trienios TOTAL
Director Xerente Javier García Tobio 60.884,16€   9.132,62€ 70.016,78€

NOTA: As cantidades que figuran son brutas, sen descontos por IRPF ou Seguridade Social.
* O complemento persoal regúlase no art. 17 da Lei 14/2010, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da C.A. de Galicia para o ano 2011.

Last Updated ( 13.04.2011 )
Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA