Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Inicio » FAQs
Destacados

Conectados
79 visitantes
Total dende 21-12-05: 61829932 visitas
ISO 9001:2008

EXCELENCIA XESTIÓN

Accesibilidade

Computación

Buscar FAQ
Resposta

What do you mean by queues in HPC? What are they for? How are they used? Should I use them?

The queues are organized access systems of the users' different jobs (or programs) to the resources of one server. They allow the resources to be equitably shared among all the users and they prevent the server from being overloaded while trying to run all the jobs at the same time. When the in-queue jobs exceed the resources available in the server, a certain number of them can come into operation, while the rest must wait until it has enough resources available. In this case, it is said that the job is queued. In general, there are different queues depending on the amount of resources they allow, priorizing those queues that require less resources (either by a greater number of simultaneous jobs in execution, or by a greater priority when sending jobs to execution). When the resources of its application surpass certain CPU and memory limits (more than 15 minutes and more than 256MB of memory), the queues must be used to execute its application, and its interactive use must be limited to maintenance tasks and code purging. The use of the queues, as well as that of the resources that each of them admit, can be found in the section Batch Queues.

¿A que se refiren cando falan de colas en HPC? ¿Para que serven? ¿Como se utilizan? ¿Debo utilizalas?

As colas son sistemas de acceso ordenado dos distintos traballos (ou programas) dos usuarios aos recursos dun servidor. Permiten que os recursos se compartan de forma equitativa entre todos os usuarios e que o servidor non se sobrecargue intentado executar todos os traballos á vez. Cando os traballos que se atopen en cola excedan aos recursos dispoñibles no servidor, un número determinado dos mesmos pode entrar en execución, mentras que o resto debe esperar a que teña suficientes recursos dispoñibles. Neste último caso dicese que o traballo está encolado (queued). En xeral existen distintas colas en función da cantidade de recursos que permitan, priorizándose aquelas colas que requiran menos recursos (ben mediante un maior número de traballos en execución simultáneos ou ben a través dunha maior prioridade á hora de enviar traballos a execución). Cando os recursos de súa aplicación superen certos límites de CPU e memoria (máis de 15 minutos e máis de 256MB de memoria), deberá utilizar as colas para executar a súa aplicación, e limitarse á utilización en interactivo para tarefas de mantemento e depuración de códigos. A utilización das colas, así como os recursos que admiten cada unha dellas, atópanse na sección de Colas Batch.

Master HPC

CESGA APOIA

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Proxectos

Membro de Gelato

Acreditación EUGridPMA

Novidades
Dominio galego

ALERTA VIRUS MENSUAL

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA