Esta es la antigua web del Centro de Supercomputación de Galicia.

Nuestro nuevo web está disponible desde el 18 de Julio de 2011 en
https://www.cesga.es

Por favor, actualice sus enlaces y marcadores.


Esta web solo se mantiene con el fin de servir como histórico de noticias, cursos, ofertas de empleo publicadas, etc.. y/o documentación.

CESGA-Centro de Supercomputación de Galicia
Galego :: Español :: English
Centro de Supercomputacion de Galicia
Home » Courses
Highlights

Users Online
653 guests online
Total since 21-12-05: 58653548 visitors
ISO 9001:2008

MGMT EXCELLENCE

Accessibility

MATLAB   Print 

Datas: 19.04.1999 ó 23.04.1999
Horario: de 08:00 a 17:00h
Nº horas: 34
Lugar: Centro de Supercomputación de Galicia, Avda. de Vigo, s/n (Campus Sur) - Santiago de Compostela
Contacto: cursos

Paquete Matlab de cálculo simbólico e análise de datos científicos, con múltiples aplicacións en control de procesos, resolución de ecuacións, simulación dinámica, análise de sinal, comunicacións, etc. 

MATLAB é un contorno de computación e desenvolvemento de aplicacións totalmente integrado, orientado para levar a cabo proxectos nos que se atopen implicados elevados cálculos matemáticos e a visualización gráfica dos mesmos. MATLAB integra análise numérica, cálculo matricial, proceso de sinal e visualización gráfica nun contorno completo onde os problemas e as súas solucións son expresadas do mesmo xeito no que se escribirían tradicionalmente, sen necesidade de facer uso da programación tradicional.

MATLAB dispón tamén na actualidade dun amplo abano de programas de apoio especializados, denominados Toolboxes, que extenden significativamente o número de funcións incorporadas no programa principal. Estes Toolboxes cobren na actualidade practicamente case tódalas áreas principais no mundo da enxeñería e a simulación, destacando entre eles o ‘toolbox’ de proceso de imaxes, sinal, control robusto, estatística, análise financeira, matemáticas simbólicas, redes neuronais, lóxica difusa, identificación de sistemas, simulación de sistemas dinámicos, etc.

Ademais, como paquete opcional para o usuario final, pódese utilizar o programa Simulink, que é un contorno gráfico interactivo que permite analizar, modelizar e simular a dinámica de sistemas non lineais.

Contidos:

1. O paquete MATLAB:

1.1. Introducción.
1.2. Funcións matemáticas:
- Cálculo matricial.
- Interpolación, estatística.
1.3. Programación.
1.4. Métodos numéricos:
- Optimización.
- Ecuacións diferenciais.
- Matrices dispersas.
1.5. Estructuras de datos.
1.6. Gráficos.
1.7. Compilador C de MATLAB.
1.8. Programación:
- Arquivos .M.
- Interfaces gráficos.
- Clases e obxectos.
- I/O.
- APIs.

2. Communications Toolbox.

2.1 Xeradores de sinal e visualizadores.
2.2 Codificación da fonte.
2.3 Control de erros.
2.4 Acceso múltiple.
2.5 Filtros de transmisión/recepción.
2.6 Canles.

3. Control System Toolbox.

3.1 Modelización de Sistemas.
3.2 Análise de sistemas de control.
3.3 Propiedades dos sistemas.
3.4 Realización dun sistema.
3.5 Estudio da estabilidade.
3.6 Deseño de sistemas de control.

Poderán acceder ós cursos tódolos usuarios rexistrados do CESGA, así como aqueles que sen o ter solicitado teñan dereito a acceder ós seus servicios de cálculo.

O prazo de inscrición remata o 14 de abril de 1999.

Para inscribirse nos cursos, deben remitir un e-mail a cursos@cesga.es, indicando:

Nome,
Número de DNI
Login de usuario do CESGA (se o tiveran)
Centro de Investigación
Dirección
Teléfono
Fax
e-mail
Nome do curso

Dado que o número de prazas dispoñibles é limitado, a asignación realizárase por rigurosa orde de inscrición, constituíndose unha lista de reserva para o caso de que existan máis inscricións que prazas. No caso de que un usuario inscrito non asista á primeira sesión do Curso, a súa praza será asignada automaticamente ós usuarios en reserva.

Back

 

Master HPC

CESGA SUPPORTS

PRACE Award 2009

Itanium Alliance Award

Acceso usuarios
Username

Password

Remember me
Forgotten your password?
Projects

Gelato´s Member

Acreditación EUGridPMA

Last updates
Dominio galego

MONTHLY VIRUS ALERT

infoarrobacesga.es :: Telf.: +34 981 569810 - Fax: 981 594616 :: Avda. de Vigo s/n 15705, Santiago de Compostela.
CESGA